Saturday, May 16, 2015

เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน


ข่าวดีค่ะ ))) เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
(ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน) เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ผู้ดูแลศูนย์เก่า) และ รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 4 รุ่น 4 ภาค ๆ ละประมาณ 100 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี)
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมนภาลัย
รุ่นที่ 2 ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)
ระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา
รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย)
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเวียงอินทร์
รุ่นที่ 4 ภาคกลาง (จังหวัดชลบุรี)
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมซีบีช
*** ในการฝึกอบรมครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการอบรมดังนี้
๑) ค่าอาหารและที่พักตลอดการฝึกอบรม
๒) ค่าเดินทาง ไป-กลับ ตามอัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดของบริษัทขนส่ง จำกัด
๓) ค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัดและค่าเดินทางจากสถานีขนส่งไปกลับสถานที่ฝึกอบรม โดยจะจ่ายให้ ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสมและประหยัด เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
*** รายการที่ 2) และ 3) รวมกันไม่เกินท่านละ 1,200 บาท ***
โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครได้ที่

>>> www.thaitelecentre.org

>>> www.totacademy.com/ict
>>> การปิดรับสมัคร <<

รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2558

รุ่นที่ 2 ภาคใต้
ปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2558


รุ่นที่ 3 – 4 ภาคเหนือ และภาคกลาง
ปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2558
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
นางสุกัญญา เสถียรภาพงษ์ โทรศัพท์ 0 2596 1377 หรือ
นางสาวกุลปรียา จุลกัณฑ์ โทรศัพท์ 0 2596 1330, 0 2596 1555

Friday, February 27, 2015

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยากรชุมชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ !!! รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยากรชุมชน 
มี 4 หลักสูตรให้เลือกเรียน (3 วัน 3 คืน) ดังนี้
1. หลักสูตรการเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ (40 คน)
2. หลักสูตรวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ (40 คน)
3. หลักสูตรการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (40 คน)
4. หลักสูตรการถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพื่อการตลาดออนไลน์ (40 คน)
เงื่อนไข
- ทั้ง 4 หลักสูตรไม่ได้เรียนพร้อมกัน (สามารถเลือกเรียนได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
- อบรมที่ สถาบันวิชาการทีโอที ถ.งามวงศ์วาน กทม.
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ ให้เบิกจากต้นสังกัด หรือจ่ายค่าเดินทางเอง
- ฟรี ค่าอาหาร ค่าที่พัก ตลอดหลักสูตร
- รับสมัครจากแกนนำฯ และผู้ดูแลศูนย์ฯ ที่สนใจ
- ให้โควต้าสำหรับแกนนำฯ ก่อน (พิเศษสำหรับแกนนำฯ)
- หากมีที่นั่งเหลือจึงจะพิจารณาผู้ดูแลศูนย์ฯ เป็นลำดับต่อไป
- ผู้ที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับไปประกาศนียบัตร รับรองความสามารถ
- วันเวลาในการอบรม และช่องทางการรับสมัคร จะแจ้งให้ทราบภายให้
- แจ้งความจำนงได้ที่ ประธาน รองประธาน เลขานุการ ของภาค
สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรที่ 1,2 
- ได้ขึ้นบัญชีเป็นวิทยากรชุมชน ของกระทรวง
- คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ เพื่อเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร สำหรับการอบรมผู้ดูแลศูนย์ฯ 4 ภาค และ การอบรมผู้ดูแลศูนย์ใหม่ ต่อไป
ปล.ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายเลขาภาคฯ รวบรวมรายชื่อและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคณะทำงานของท่านด้วย
(ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่https://www.facebook.com/thaitelecentre)

ประกาศ! อบรมร้านค้าออนไลน์


<< รายละเอียดค่าเดินทางและวันเวลาสถานที่อบรม >>


หมายเหตุ :: >> ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าเดินทางให้ เป็นไปตามจริง ตามอัตราค่าบริการ บขส. ชั้นประหยัด + ค่า TAXI ไป - กลับ จากบ้านไปยังสถานีขนส่ง บขส. และจากสถานี บขส. ไป - กลับสถนที่ฝึกอบรม ตามจริงไม่เกิน 400 บาท

>> ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนวันอบรม 3 วัน

>> กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนของท่านมาเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับค่าเดินทาง

>> สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอสงวนสิทธ์ไม่อนุญาตให้พาผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเข้ามาในสถานที่พักที่ได้จัดหาให้
 
.......................................................................................................


หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณพีระนุช ม่วงพิมพ์ ที่เบอร์ 02 - 587 - 4570 ในเวลาทำการ


ประกาศ! แจ้งสิ้นสุดการรับประกัน Onsite Service สำหรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ปี 56ประกาศ! เรื่องการยืมครุภัณฑ์การยืมครุภัณฑ์จะต้องทำการส่งใบยืมเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มนับจากวันที่ติดตั้ง สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบยืมครุภัณฑ์ตาม link เอกสารข้างล่าง

Dowload      แบบฟอร์มใบขอยืมครุภัณฑ์

ประกาศ! หยุดให้บริการชั่วคราว อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Sonicwall)เรื่อง: หยุดให้บริการชั่วคราว อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Sonicwall)
                     ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะทำการย้ายสถานที่ติดตั้งระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Sonic wall) จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งหยุดการใช้งานระบบดังกล่าวชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                    ขอความกรุณาผู้บริหาร/ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานแบบ Manual ก่อนจนกว่าจะทำการย้ายระบบเสร็จ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
                      
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ: files/doc00442120141002184530.pdf