Saturday, May 16, 2015

เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน


ข่าวดีค่ะ ))) เปิดรับสมัครผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
(ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน) เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ผู้ดูแลศูนย์เก่า) และ รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 4 รุ่น 4 ภาค ๆ ละประมาณ 100 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี)
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมนภาลัย
รุ่นที่ 2 ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)
ระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา
รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย)
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเวียงอินทร์
รุ่นที่ 4 ภาคกลาง (จังหวัดชลบุรี)
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมซีบีช
*** ในการฝึกอบรมครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการอบรมดังนี้
๑) ค่าอาหารและที่พักตลอดการฝึกอบรม
๒) ค่าเดินทาง ไป-กลับ ตามอัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดของบริษัทขนส่ง จำกัด
๓) ค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัดและค่าเดินทางจากสถานีขนส่งไปกลับสถานที่ฝึกอบรม โดยจะจ่ายให้ ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสมและประหยัด เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
*** รายการที่ 2) และ 3) รวมกันไม่เกินท่านละ 1,200 บาท ***
โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครได้ที่

>>> www.thaitelecentre.org

>>> www.totacademy.com/ict
>>> การปิดรับสมัคร <<

รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2558

รุ่นที่ 2 ภาคใต้
ปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2558


รุ่นที่ 3 – 4 ภาคเหนือ และภาคกลาง
ปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2558
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
นางสุกัญญา เสถียรภาพงษ์ โทรศัพท์ 0 2596 1377 หรือ
นางสาวกุลปรียา จุลกัณฑ์ โทรศัพท์ 0 2596 1330, 0 2596 1555

No comments:

Post a Comment