Friday, February 27, 2015

ประกาศ! อบรมร้านค้าออนไลน์


<< รายละเอียดค่าเดินทางและวันเวลาสถานที่อบรม >>


หมายเหตุ :: >> ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าเดินทางให้ เป็นไปตามจริง ตามอัตราค่าบริการ บขส. ชั้นประหยัด + ค่า TAXI ไป - กลับ จากบ้านไปยังสถานีขนส่ง บขส. และจากสถานี บขส. ไป - กลับสถนที่ฝึกอบรม ตามจริงไม่เกิน 400 บาท

>> ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนวันอบรม 3 วัน

>> กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนของท่านมาเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับค่าเดินทาง

>> สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอสงวนสิทธ์ไม่อนุญาตให้พาผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเข้ามาในสถานที่พักที่ได้จัดหาให้
 
.......................................................................................................


หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณพีระนุช ม่วงพิมพ์ ที่เบอร์ 02 - 587 - 4570 ในเวลาทำการ


No comments:

Post a Comment