Friday, February 27, 2015

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยากรชุมชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ !!! รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยากรชุมชน 
มี 4 หลักสูตรให้เลือกเรียน (3 วัน 3 คืน) ดังนี้
1. หลักสูตรการเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ (40 คน)
2. หลักสูตรวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ (40 คน)
3. หลักสูตรการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (40 คน)
4. หลักสูตรการถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพื่อการตลาดออนไลน์ (40 คน)
เงื่อนไข
- ทั้ง 4 หลักสูตรไม่ได้เรียนพร้อมกัน (สามารถเลือกเรียนได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
- อบรมที่ สถาบันวิชาการทีโอที ถ.งามวงศ์วาน กทม.
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ ให้เบิกจากต้นสังกัด หรือจ่ายค่าเดินทางเอง
- ฟรี ค่าอาหาร ค่าที่พัก ตลอดหลักสูตร
- รับสมัครจากแกนนำฯ และผู้ดูแลศูนย์ฯ ที่สนใจ
- ให้โควต้าสำหรับแกนนำฯ ก่อน (พิเศษสำหรับแกนนำฯ)
- หากมีที่นั่งเหลือจึงจะพิจารณาผู้ดูแลศูนย์ฯ เป็นลำดับต่อไป
- ผู้ที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับไปประกาศนียบัตร รับรองความสามารถ
- วันเวลาในการอบรม และช่องทางการรับสมัคร จะแจ้งให้ทราบภายให้
- แจ้งความจำนงได้ที่ ประธาน รองประธาน เลขานุการ ของภาค
สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรที่ 1,2 
- ได้ขึ้นบัญชีเป็นวิทยากรชุมชน ของกระทรวง
- คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ เพื่อเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร สำหรับการอบรมผู้ดูแลศูนย์ฯ 4 ภาค และ การอบรมผู้ดูแลศูนย์ใหม่ ต่อไป
ปล.ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายเลขาภาคฯ รวบรวมรายชื่อและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคณะทำงานของท่านด้วย
(ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่https://www.facebook.com/thaitelecentre)

No comments:

Post a Comment